3اشتباهی که شرکتها را به زیان دهی کشانده است

3اشتباهی که شرکتها را به زیان دهی کشانده است

3اشتباهی که شرکتها را به زیان دهی کشانده است

✍️ محمد حسین ادیب

نتیجه یک مشاوره :
شرکتی با ماهانه ٢ میلیارد تومان زیان جهت رسیدن به سودآوری مراجعه کرد علت زیان ٣ چیز بود :

1️⃣ خرید مواد اولیه از واسطه :
اختلاف قیمت خرید مواد از عمده فروش در ترکیه تا واسطه در ایران ، ۵٠ درصد بود ، شرکت نمی تواند هزینه خرید گران از واسطه را به قیمت محصول اضافه کرده و از مشتری دریافت کند

2️⃣ پرداخت دستمزد بر اساس حضور فیزیکی در کارگاه و نه نتیجه کار
وقتی از کارفرما در خصوص بازده نیروی کار سئوال شد پاسخ این بود که پرسنل ، بطور متوسط ۴ ساعت کار مفید انجام میدهند ، اگر متوسط کار مفید ۶ ساعت باشد یک سوم پرسنل مازاد بودند، اقتصاد ایران رقابتی تر از آن است که واحد های کوچک و متوسط بتوانند هزینه نیروی مازاد را به قیمت کالا اضافه کرده از مشتری دریافت کنند راه حل پرداخت دستمزد بر اساس نتیجه کار است ، دستمزد باید کارمزدی باشد

تبصره –
? واحد های بزرگ همچنان میتوانند نیروی مازاد داشته باشند این واحد ها در ٨٠ درصد موارد ، هزینه نیروی مازاد را با وام تامین میکنند ، وام میگیرند و هزینه نیروی مازاد را پرداخت میکنند و در سر رسید وام هم ، اصل و فرع وام را تمدید میکنند ، به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ هم نمی توانند هزینه نیروی مازاد را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کنند ، یکی از علل اینکه با آمار بانک مرکزی فقط ١٩ درصد وام ها گردش دارد به همین نکته مربوط میشود یعنی سود سپرده ١۵ درصد نیست سود سپرده نود و پنج درصد است چون بانکها سود سپرده را فقط از طریق ١٩ درصد وام ها باید پرداخت کنند

? کسی که سپرده اش را با سود نود و پنج درصد در بانک میگذارد ریسک را در نظر نمیگرد ، نگارنده مطلب دیگری در این فقره نمیگوید و قضاوت را به خواننده واگذار میکند

3️⃣ دخالت در فروش
این واحد برای فروش محصول خود اقدام به اجاره یک مغازه با دو نیرو کرده بود و کارفرما اظهار میکرد که فروشنده همیشه سرش در موبایل است و بازدهی ندارد ، در ٩٠ درصد موارد دخالت تولید کنندگان در فروش محصول به تحمیل هزینه های غیر قابل انتقال به مشتری می انحامد

نتیجه گیری
?نقش واسطه ها در اقتصاد ایران باید کاهش یابد اما کاهش نیافته است و این به زیان دهی برخی از کسب و کار ها انجامیده است

?دستمزد باید بر اساس نتیجه کار پرداخت شود در غیر این صورت ادامه فعالیت غیر ممکن است و این در برخی واحد ها انجام نشده است

?دخالت تولید کننده در شبکه فروش میتواند تحت شرایط بسیار خاصی ، مفید باشد اما نه به گونه ای که برخی انجام میدهند

درباره نویسنده